ریشه ترس ها(قسمت اول)

اولین ریشه ترس ها در انسان، خطر است.

وقتی می ترسید ریشه ها را پیدا کنید، اگر ریشه ترس شما خطر است خدای مهربان را شکر کنید و از انجام آن کار بپرهیزید.

خیلی ها می گویند بترس و اقدام کن ، اگر خطری شما را تهدید کند و شما اقدام کنید جان شما در خطر است.

وقتی جان شما در خطر است بی خیال شوید.

مثل پرت کردن خودم از ارتفاع، مثل عبور از اتوبان، ارتباط صمیمی با حیوان وحشی، بازی با برق، شنا بترس و اقدام کن  مواردی است که در ادامه خدمت شما ارائه می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید